کفش سعیدی

مجموعه کفش سعیدی برای مشتریانی که در روز جمعه از سایت کفش سعیدی خرید خود را ثبت کنند این امکان را داده است که هزینه ای بابت ارسال پرداخت نکنند.

نکته: این امکان برای خریداران همه شهرها مقدور میباشد.